Warehouse Distribution Center

ห้องเก็บ , คลังสินค้า , ศูนย์กระจายสินค้า (STORAGE , WAREHOUSE)
ห้องเก็บหรือคลังสินค้า ที่มีพื้นที่โล่งกว้างสำหรับการเก็บรักษาสินค้าหลากหลาย ในอุณหภูมิซึ่งแตกต่างกัน สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับการใช้งาน อุณหภูมิ และคุณสมบัติของแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PIR หรือ Rock Wool เพื่อความสะดวก สะอาด รวดเร็ว ในการก่อสร้าง ช่วยประหยัด ลดต้นทุนในการก่อสร้าง และยังช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า